ÁSZF

A Szolgáltató neve:Szolnoki Művészeti Egyesület
Székhelye és postai címe:5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.
Nyilvántartó hatóság:Szolnoki Törvényszék
Cégjegyzékszáma:1765
Adószáma:18835742-1-16
E-mail címe:szolnoki@muvtelep.t-online.hu
Honlapjának címe:www.szolnokimuvesztelep.com
Telefonos ügyfélszolgálat:56/230-605
Ügyfélszolgálat e-mail címe:szolnoki@muvtelep.t-online.hu
Telefax:
Panaszkezelés helye és elérhetőségei:Szolnoki Művésztelep
telefon: 56/230-605, email:  szolnoki@muvtelep.t-online.hu
Tárhely szolgáltató neve:Szolnoki Művészeti Egyesület
Tárhely szolgáltató címe:5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.
Tárhely szolgáltató elérhetősége:56/230-605

 1. 1. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző képzőművészeti, zenei, tudományos, közművelődési, szabadidős és egyéb események (a továbbiakban: Rendezvény) minél szélesebb látogatói körben történő ajánlására. A Szolgáltató célja, hogy a Rendezvényeket a weboldalán keresztül a potenciális érdeklődő minél szélesebb köre megismerhesse, ezzel segítve, hogy a rendezvényszervezők is könnyebben eljuthassanak a érdeklődőkhöz. A Szolgáltató a Felhasználók részére a feliratkozást követően célzott hírlevelek küld,a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint(atovábbiakban: Szolgáltatás).
 1. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó személy (a továbbiakban: Felhasználó) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
 1. 3. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, aki kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változásokról a www.szolnokimuvesztelep.comweboldalon, vagy hírlevélben történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.
 1. Regisztráció
 1. 1. Szolgáltató lehetőséget nyújt a Látogatók részére, hogy feliratkozzanak a hírlevelére (továbbiakban: regisztráció).
 1. 2. A weboldalt bármely Látogató korlátozás nélkül használhatja regisztráció nélkül. A Szolgáltatásra történő feliratkozás azonban kizárólag a Látogató email címének önkéntes megadásával egyidejűleg történhet.
 1. 3. A Felhasználó email címének megadása azért szükséges, mert a hírlevelet a Szolgáltató csak ide tudja megküldeni a részére. A regisztrációs során a Látogató az email címén felül önkéntesen megadhatja a nevét, nemét, korcsoportját, illetve érdeklődési köreit. Ezen adatok megadásának célja az, hogy a Szolgáltató a hírlevélben minél inkább testreszabott, a Felhasználó érdeklődésének megfelelő Rendezvényeket ajánlhasson.
 1. 4. A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket, és garanciákat a www.szolnokimuvesztelep.comoldalon található adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.
 1. Felek jogai és kötelezettségei
 1. 1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználók részére saját döntése szerinti, de maximum heti gyakorisággal hírlevelet küldeni, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri.
 1. 2. A Felhasználó által önkéntesen megadott regisztrációs adatokat a Szolgáltató jogosult felhasználni, hogy testre szabott Rendezvényeket kínáljon a hírlevélben a részükre.
 1. 3. A Felhasználó jogosult a hírlevélről indoklás nélkül bármikor leiratkozni a hírlevél alján található linken keresztül, illetve emailben, vagy személyesen a Szolgáltató I. fejezet szerinti elérhetőségein.
 1. 4. A Szolgáltató köteles a szolgáltatást az alábbi törvényekben foglaltak szerint nyújtani:
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 1. A panaszkezelés módja
 1. 1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található. A Felhasználó ezen elérhetőségeken keresztül jogosult panasszal fordulni a Szolgáltatóhoz.
 1. 2. A Felhasználó a Szolgáltatónak a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a részére legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 1. 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja, és a Felhasználónak megküldi, elsősorban az általa megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 1. 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális  ügyfélszolgálat, működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpontfoglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).
 1. Záró rendelkezések
 1. 1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 1. 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.


Szolnok, 2016 június 10.